17 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง You ve Got A Friend James Taylor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You ve Got A Friend James Taylor Chordza
คอร์ด You ve Got A Friend James Taylor | เนื้อเพลง You ve Got A Friend James Taylor | Chord You ve Got A Friend James Taylor
""

เนื้อเพลง You ve Got A Friend James Taylor
คอร์ด You ve Got A Friend James Taylor | เนื้อเพลง You ve Got A Friend James Taylor | Chord You ve Got A Friend James Taylor
When you're down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, oh yeah baby, to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you've got to do is call
And I'll be there, ye, ye, ye
You've got a friend
If the sky above you
Should turn dark and full of clouds
And that old north wind should begin to blow
Keep you head together
And call my name out loud now
Soon you'll hear me knocking at you door
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, oh yes I will, to see you again
Winter, spring, summer or fall, ye
All you have to do is call
And I'll be there, ye, ye, yeah
Ain't it good to know that you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you, and desert you
And take your soul if you let them, oh yeah, don't you let 'em now
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you again, oh baby, don't you know
Winter, spring, summer or fall
Hey now, all you have to do is call
And I'll be there, yes I will
You've got a friend
You've got a friend, yeah
Ain't it good to know you've got a friend
Ain't it good to know you've got a friend
Oh, ye yeah, you've got a friendEmoticonEmoticon