14 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang Chordza

คอร์ด Look Only At Me TaeYang | คอร์ดกีต้าร์ Look Only At Me TaeYang | คอร์ดเพลง Look Only At Me TaeYang | เพลง Look Only At Me TaeYang | เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang | Chord Look Only At Me TaeYang
คอร์ด เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang Chordza

ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก นอล โบ มยอ อุท ซอ นัน
ซู แบก บอน มัล แฮท จัน นา You’re the love of my life
คอ จิท เดวน เซ ซัง ซก บุล รัน ฮัน แน มัม ซก
โอ จิก นา มิด นึน กอน นอ ฮา นา ปุน นี รา โก

คา กึม แน มัม บยอน ฮัล กา บวา บุล รัน แฮ ฮัล แ ตมยอน
อุท ซึม ยอน มัล แฮท จัน นา คึ รอล อิล ออบ ตา โก
กึท ออบ นึน บัง ฮวัง ซก ทอง บิน แน กา ซึม ซก
แน กา กี แดล กท ซึล นอ ฮา นา ปุน นี จิ มัน

คา กึม ชิก ฮึน ดึล รี นึน แน จา ชิน นี มี วอ
โอ นึล โด นัน นี เซ ซัง เง ฮวีบ ซึล รยอ ซัล มยอ ชิ นอล จี วอ

[Hook]
แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby
นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady
คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด
ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา
จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

[Verse2]
โอ นึล บัม โด จิ แซ มยอ นัล คี ดา รยอท ตา โก
นุน มุล โร แน เก มัล แฮ บยอน ฮัน กอท กัท ดา โก
นอล ฮยัง ฮัน แน มัม โด ชอ อึม กวา กัท ดา โก
ซู ออบ ชิ ดัล แร มยอ จี แน โอน มัน นึน บัม ดึล

นี กา ออบ ชิ นึน นัน นอ มู ฮึม ดึล กอท กัท จี มัน
แต รน นอ โร อิน แฮ ซุม มี มัก คยอ นัน
กึท ออบ นึน ดา ทุม ซก กิ นา กิน ฮัน ซุม ซก
นิ กา คิ แดล กท ซึล นา ฮา นา ปุน นี จิ มัน

นิ กา กวี ชัน นา จี นึน แน จา ชิน นี มิ วอ
โอ นึล โด นัน อุท ซึม ยอ นา โด โมล แร จา ชิน นึล อิล รอ

[Hook]
แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby
นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady
คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด
ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา
จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

[Bridge]
แน กา อิก ี จอก กี รัน กอล นัน นอ มู จัล รัล รา
นัน แม อิล มู เอ มี ฮัน ชิ กัน ซก เก
อี รอ เคด อ รอบ บยอ จิ จิ มัน Baby
นอ มัน นึน ออน เจ นา ซุน ซู ฮา เก นัม กิล บา แร
อี เก แน จิน ชิม มิน กอล นอล ฮยัง ฮัน มิด ดึม มิน กอล
จุก กอ โด นัล ตอ นา จี มา

[Hook]
แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby
นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady
คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด
ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา
จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

EmoticonEmoticon