11 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว Chordza

คอร์ด ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | คอร์ดกีต้าร์ ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | คอร์ดเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | เพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | เนื้อเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | Chord ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว Chordza

หยวี่ ห่อ หมิ่น โตย เฉิ่ง ยัด ฮี โจว กว่อ เตย หยัด จี๋

ฮิน โจย สิน ฮา หงอ โตก หั่ง หยวี่ หอ เยิ้ง ซั้ม เซ็ง ยัด ยัด โกง เหล่ย จี

ฉ่ง โหล่ย โหม่ว หยั่น เหม่ง ปา หงอ เหว่ย ยัด เลย คับ หงอ โหว หยัด จี๋

เหยา เลย เหยา หง่อ เหยา เฉ่ง เหยา ซั่ง เยา เสย เยา ยี

ตอ สิว ฟ่ง ปอ โตว หยวิ่น โฉง จี๋ ยัน เปย ฉี ปั้ด เส เต็ก หมุก โกวง

เยา เลย เยา งอ เหยา เฉ่ง เยา ที้น เยา โฮ้ย เยา เต่

ปั้ด ขอ ไช้ ชา จ๋ง เยา ที้น อี โฉ่ย จั๊น เส็ก เซิง จวี เต๊ง หยัด จี๋

โต่ว ปิด หว่า เหย่ เหม่ย ต๊อ โก๋ง จี เพ้า โตย จี กอ เซิง ซัม เต ห่น จี๋

*** ฉั่น ฉั่น โซย หลิว โส่ย ฟั่น งัม กั้ม ซั่ง เต หยัด จี๋

หวก เจอ ตัน ซี หมุก เลง หวั่น โฉย เหมง ปั้ด ซัง เส จี กัม เต อี่ ซี

เฉ่ง นง หวั่น ฉวิ่น เหม่ง ปัด หลิว โฉ่ย กั๊ม ซัม เปย เสิ่ง หนู ตก อี

เยา เลย เยา หงอ เหยา เฉ่ง เยา ที้น เยา โหย เยา เต

ต๊ง ที้น ยัด เฮ้ย ปั้ด จี่ จี๊ ฟั้น โฮย ฟง จี กัน ปุ๋น ซัม เก็ก จี๊

เยา เลย เยา งอ เหยา เฉ่ง เยา ซั่ง เยา เส เยา ยี

จี เซิง ไก เส็ก โตง งอ ปั้ด จี หยวี่ กั๊ม เสิง เค โส่ว โก๊ง โส่ย จี

เซ็ง ฮา โจย โหม่ว เกา ซั้ง เหยง กั๊ม จี๋ ต้าด ชีน ยี เซิง ซัม เต โก่ย จี

>>>เส่ง ฮา โจย โหม่ว เกา ซั้ง เหยง กั๊ม จี๋ ต้าด ชีน ยี เซิง ซัม เต โก่ย จี

EmoticonEmoticon